skaiste.wu.lt

skaiste.wu.lt

Reklaminis skydelis

Iš mokyklos gyvenimo

DSCF3474-1.jpg

Iki Kalėdų liko!

Rolling Eyes

Vardadieniai


Šiandien 2018-12-13 : Dagmara, Gilmintas, Vaingedė
Rytoj: 2018-12-14 : Eiviltė, Kastautas, Kastytis, Liucija, Otilija
Reklaminis skydelis

PrisijungimasDabar naršo

Mes turime 36 svečius prisijungusių

Balsavimas

Kaip naudojate plonuosius maišelius?
 

TranslateReklaminis skydelis
IT Vertinimo kriterijai PDF Spausdinti El.paštas
Nario vertinimas: / 7
BlogiausiasGeriausias 
Informacinės technologijos - IT Vertinimo kriterijai
Penktadienis, 09 Sausis 2009 20:58

 

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DALYKO MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA

Pagrindimas. Vertinant mokinių informacinių technologijų pasiekimus ir pažangą, remiamasi Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata (patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ISAK-256) ir Mokyklos vertinimo tvarkos aprašu. Informacinių technologijų pamokose vertinamos mokinių teorinės žinios ir darbo kompiuteriu praktiniai įgūdžiai. Mokslo metų pradžioje mokiniai supažindinami su dalyko raštu fiksuota vertinimo sistema. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas grindžiamas bendrosiomis programomis ir išsilavinimo standartais. Formalus vertinimas taikomas vertinant mokinių informacinių technologijų ir kompiuterinio raštingumo žinias ir įgūdžius bei nustatant pažangą. Neformaliai žodžiu mokiniai vertinami kiekvieną pamoką, atsižvelgiant į mokinio pasiekimus ir daromą pažangą, mokinių veikla vertinama žodžiu komentarais kiekvieną pamoką reflektuojant, papildant ir taisant atsakymus, atliktus darbus. Vertinimo metu integruojami mokinių dalyko gebėjimai ir žinios, bendrieji gebėjimai bei vertybinės nuostatos. Bendrieji gebėjimai ir vertybinės nuostatos (mokytis; komunikuoti, rasti, tvarkyti, perduoti informaciją; kritiškai mąstyti ir spręsti problemas; planuoti ir organizuoti veiklą; veikti kūrybiškai, iniciatyviai, prasmingai ir savarankiškai, prisiimti atsakomybę už savo veiksmus; bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti nesutarimus ir konfliktus; pagarba sau ir kitiems, tolerantiškas požiūris į įvairių žmonių skirtumus; sąžiningumas, atsakomybė už žodį, veiksmą, poelgį; iniciatyvumas, kūrybiškumas, kokybės siekimas; nuostata realiai vertinti bei nuolat tobulinti asmenines, socialines, pažintines bei kultūrines kompetencijas) nustatant mokinio pažangą gali sudaryti iki 20% IT dalyko įvertinimo.
Vertinimo tipai. Neformalus formuojamasis vertinimas žodžiu (mokinio pažanga neformaliai lyginama su jo paties rezultatais) nesiejamas su pažymiu. Komentarai raštu rašomi pagal reikalą, nurodant sėkmes ir nesėkmes, geresnio rezultato siekimo galimybes.
Numatyti pagal paskirtį formaliojo vertinimo tipai – diagnostinis, suvestinis kriterinis, apibendrinamas vertinimas, kaupiamasis vertinimas.

 • Diagnostinis vertinimas (siekiama išsiaiškinti mokinių mokymosi galimybes ir spragas, suteikti pagalbą bei numatyti tolesnius mokymosi žingsnius, nustatant pažangą): kontroliniai, projektiniai, savarankiški darbai, testai.
 • Suvestinis kriterinis vertinimas (30% teorija+50% praktinė užduotis+20%BG) išeito skyriaus pabaigoje;
 • Apibendrinamasis vertinimas yra formalus, vertinamas pažymiu (įskaita), baigus programą, kursą, mokslo metus (suminis), atrenkant olimpiadų, konkursų dalyvius, dalyvaujant nacionaliniuose tyrimuose, organizuojant patikras, kompiuterinio raštingumo įskaitas, baigus ugdymo programą.
 • Kaupiamasis vertinimas, kurio pagrindas yra mokymosi motyvacijos didinimas (kriterijai - individualių mokomųjų užduočių išbaigtumas, aktyvumas pamokose, savalaikis atsiskaitymas), gali sudaryti iki 20 % visų parašytų įvertinimų.
 • Vertinimo nuostatos. Vertinimas dešimtbalis - kriterinis proporcinis.

Vertinant mokinius IT pamokose taikomi Bloom‘o taksonomijos lygmenys:

 • 4 balai rašomi, jeigu mokinys geba žinias atgaminti,
 • 5-7 balai rašomi, jeigu geba suprasti, žinias taikyti ir panaudoti,
 • 8-9 balai rašomi, jeigu geba užduotis analizuoti ir sintezuoti, sujungti,
 • 10 balų rašomi, jei geba suformuluoti problemą ir ją įvertinti.

Kontrolinio darbo tematika, kriterijai ir rodikliai pateikiami mokiniams iš anksto, diena derinama su mokiniais ne vėliau kaip prieš savaitę. Kontrolinį darbą sudaro įvairaus sunkumo (diferencijuotos) užduotys. Mokinys, be pateisinamos priežasties nedalyvavęs kontrolinio darbo pamokoje, privalo atsiskaityti mokiniui ir mokytojui patogiu laiku iki mėnesio pabaigos. Mokinys, dėl ligos nerašęs kontrolinio darbo ar testo, atsiskaityti turi iki pusmečio pabaigos. Neatsiskaičius už kontrolinį darbą įrašomas nepatenkinamas įvertinimas.

Namų darbai raštu IT pamokose neskiriami, praktines užduotis kompiuteriu mokiniai atlieka pamokose. Mokiniai, kurie pageidauja, gali savarankiškai namuose patobulinti ar užbaigti klasėje pradėtas užduotis.

Projektai vertinami pagal atskirai sudarytą ir su mokiniais aptartą projektinio darbo vertinimo metodiką.

Kaupiamasis vertinimas gali būti taikomas siekiant vertinimo individualizavimo ir didinant mokymosi motyvaciją. Kaupiamajame įvertinime pažymį sudaro taškų suma 2+8, t.y. pradiniai 2 taškai už bendradarbiavimą su mokytoju, prie kurių pridedami kiekvieną pamoką mokinio surinkti taškai (iš viso ne daugiau kaip 8 taškai), išreiškiantys mokymosi motyvaciją. Jų suma, ne didesnė už 10, įrašoma į klasės dienyną, elektroninį dienyną bei priskaičiuojama vedant pusmečio įvertinimą.

Vertinimo individualizavimas ir diferencijavimas siejamas su mokinių motyvacijos skatinimu. Mokiniams, kurie kiekvienoje pamokoje dirba maksimaliai ir laikosi numatytos atsiskaitymų tvarkos, atsižvelgiant į užduoties atlikimo kokybę, gali būti rašomas maksimalus įvertinimas (10 balų). Vėluojantiems atsiskaityti už kiekvieną pamoką įvertinimas mažinamas po 1 balą, bet ne daugiau kaip 5 balais. Mokiniams, kurie visose pamokose dirba, bet neatsiskaito už atliktus darbus, atsižvelgiant į darbo kokybę išeito kurso (programos) pabaigoje užduotys gali būti įvertintos iki 4 balų. Dėl ligos nelankiusiems mokyklos mokiniams atsiskaitymų laikas pratęsiamas abipusiu susitarimu.

Vertinimo sistemingumas. Tikrinant IT mokinių žinias ir įgūdžius laikomasi vertinimo sistemingumo: per pusmetį turi būti parašyta ne mažiau įvertinimų, negu yra ugdymo plane skirtas dalyko savaitinių pamokų skaičius plius 1 papildomas įvertinimas (iš viso 6-7 įvertinimai).

Vertinimo sritis

Apklausos būdai (metodai)

Įvertinimų skaičius

Teorinės žinios - 30 %

Klausimynas, testas, terminų diktantas, kontrolinis

1 per pusm.

Praktiniai įgūdžiai - 50 %

Laboratoriniai, savarankiški darbai, kontrolinės užduotys, projektai, kūrybiniai darbai ir pan.

3-6 per pusm.

Mokymosi motyvacija (kaupiamasis balas)  –20 %

Individualios mokomosios užduotys, aktyvumas pamokose, savalaikis atsiskaitymas

1-2 per pusm.

Įvertinimų fiksavimas

1. Formalusis (diagnostinis, suvestinis kriterinis, apibendrinamasis) įvertinimai fiksuojami balais ir įrašomi į klasės dienyną, elektroninį dienyną.

2. Kaupiamasis įvertinimas įrašomas pravedus dalyko pamokas, kuriose buvo kaupiami balai.

TEORINIŲ žinių, gebėjimų ir įgūdžių vertinimas

Balai

Įvertinimas žodžiu

Teisingų atsakymų apimtis

Kriterijus

10

Puikiai

100-95 %

Žinios pilnai atitinka mokymo programą ir standartus, juos viršija

9

Labai gerai

94-85 %

Žinios pilnai atitinka mokymo programą

8

Gerai

84-75 %

Stiprus darbas ir žinios, bet yra nedidelių klaidų

7

Pakankamai

74-65 %

Aukščiau vidutinių standartų, bet yra klaidų

6

Patenkinamai

64-55 %

Gana geras darbas ir žinios, bet yra nemažų trūkumų

5

Silpnai

54-45 %

Darbas ir žinios atitinka minimalius reikalavimus

4

Labai silpnai

44-34 %

Atitinka daugumą minimalių reikalavimų

3

Nepatenkinamai

33-25 %

Žinios ir darbas netenkina minimalių reikalavimų. Reikia padirbėti papildomai. Už temą (skyrių) NEATSISKAITYTA

2

Blogai

24-14 %

Už temą (skyrių) NEATSISKAITYTA

1

Labai blogai

13-0 %

Už temą (skyrių) NEATSISKAITYTA

KOMPIUTERINIŲ PRAKTINIŲ žinių, gebėjimų ir įgūdžių vertinimas

10

Puikiai

Mokinys praktinę užduotį atlieka pilnai, be priekaištų ir savarankiškai

9

Labai gerai

Mokinys atlieka praktinę užduotį su nedideliais trūkumais (nedidelėmis konsultacijomis)

8

Gerai

Stiprus darbas ir gebėjimas, bet yra klaidų, kurias po konsultacijos ištaiso

7

Pakankamai

Aukščiau vidutinių standartų, bet yra klaidų, dirba su konsultacijomis

6

Patenkinamai

Gana geras darbas ir gebėjimai, bet yra nemažų trūkumų

5

Silpnai

Darbas ir gebėjimai atitinka minimalius reikalavimus

4

Labai silpnai

Atitinka daugumą minimalių reikalavimų

3

Nepatenkinamai

Įgūdžiai netenkina minimalių reikalavimų. Reikia padirbėti papildomai. Už praktikos darbą NEATSISKAITYTA

2

Blogai

Už praktikos darbą NEATSISKAITYTA

1

Labai blogai

Už praktikos darbą NEATSISKAITYTA

Mokinių, besimokančių informacinių technologijų dalyko I-III kurse, pasiekimai vertinami 6 pažymiais (arba daugiau) per pusmetį.

Pažymiai rašomi už:

 • Testus;
 • Laboratorinius, praktinius, savarankiškus, kontrolinius darbus;
 • Savikontrolės klausimus;
 • Namų darbus;
 • Dalyvavimą konkursuose, olimpiadose;
 • Papildomas užduotis (pvz. rengiant mokomąją medžiagą, už pagalbą klasės draugui);

Pusmečiai vedami atsižvelgiant į apvalinimo taisyklę:

 • turint 5-ias dešimtąsias po kablelio, pavyzdžiui 5,5 balų vidurkį, vedamas 6;
 • turint mažiau negu 5-ios dešimtosios po kablelio, pavyzdžiui 4,4 balų vidurkį, vedamas 4.
 • Kontrolinių darbų grafikas ateinančiam mėnesiui sudaromas iki einamojo mėnesio 30 d. ir skelbiamas viešai (stende prie mokytojų kambario ir šioje svetainėje naujienų skyriuje). Jei iki kontrolinių darbų grafike numatytos datos nespėta pasiruošti kontroliniam darbui, kontrolinis darbas perkeliamas tolyn į tą pačią savaitės dieną.
 • Apie galimą žinių vertinimą mokiniai informuojami prieš savaitę.

Mokiniui, neatlikusiam atsiskaitomojo darbo, reikia jį atsiskaityti. Atsiskaitymo laiką ir terminus mokinys derina su jį mokančiu mokytoju

 • Testai, savarankiški, kontroliniai, praktiniai, laboratoriniai darbai sudaromi mokytojo ir įvertinami tam tikra balų suma.
 • Apie kiekvieno darbo vertinimą informuoja dėstantis mokytojas.
 • Darbai gali būti vertinami kaupiamojo pažymio sistemos principu.
 • Už testus mokiniui pažymys rašomas apskaičiavus jo surinktų balų procentinę dalį. Kiekvienos procentinės dalies vertinimai pateikiami lentelėje:

Procentinė dalis

Pažymys
96-100% 10
86-95% 9
76-85% 8
66-75% 7
56-65% 6
46-55% 5
36-45% 4
26-35% 3
15-25% 2

Komentarai

avatar Smile
+2
 
 
kaip noriu desimtuko
Vardas *
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Siųsti komentarą
Atšaukti
avatar Mahmoud
-1
 
 
Thanks for the isnihgt. It brings light into the dark!
Vardas *
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Siųsti komentarą
Atšaukti
Rodyti/slėpti komentarų formą
 

Lankomumas

Turinio peržiūrėjimai : 742729
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas